Goud, zilver & uurwerken

Sjoerd Sakes

In maart 1763, drie maanden nadat de eerste Gorredijkster Halbetsma overleed, kocht de in Heerenveen wonende zilversmid SJOERD SAKES voor 925 goudguldens van 28 stuivers een pand aan de Kerkewal. Vier generaties GAASTRA (de naam die zijn zoon Hendrik in 1812 verklaarde als familienaam te willen behouden) zouden het zilversmidsvak daar uitoefenen. Achtereenvolgens waren dat:
1 SJOERD SAKES (1734-1810) hier zilversmid 1763-1807
2 HENDRIK SJOERDS GAASTRA (1761-1845) hier zilversmid 1807-1845
3 SJOERD HENDRIKS GAASTRA (1806-1901) hier zilversmid 1830-1901
4 HENDRIK SJOERDS GAASTRA (1830-1925) hier zilversmid 1901-1925
Hendrik en zijn broer Fokke (1839-1901) bleven ongehuwd en werkten tot 1901 bij hun vader in de zaak. Hendrik was de laatste Gaastra die het vak hier uitoefende. Dat hij zulks tot op hoge leeftijd deed, blijkt uit de tekeningen die Ids Wiersma in 1923 in zijn werkplaats maakte. Toen een verslaggever van het Nieuwsblad van Friesland in 1934 een bezoek bracht aan Gaastra's huis, nog bewoond door een nicht, stond daar nog de mars, die door Hendrik op zijn lange voettochten op zijn rug werd gedragen. Op die tochten droeg hij een flinke stok en hij had een hond bij zich, die steeds vlak achter zijn baas aanliep. Op de zolder was nog de dis, waarmee hij in vroeger jaren op markten stond, zoals in Oldeberkoop en Beetsterzwaag. Daarop lagen dan zilveren oorijzers, melklepels, ringen en dergelijke en ook voorbeelden van zijn knappe graveerkunst uitgestald.

Categorie: Profaan zilver | Religieus zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden