Goud, zilver & uurwerken

hidde jacobus halbetsma


Meestertekens gebruikt door Hidde Jacobus Halbetsma (1774-1836)

Hidde Jacobus(1774-1836), zoon van Jacobus en dus de derde generatie Halbetsma in Gorredijk, werd daar na de dood van zijn vader zilversmid. Hij was de laatste met dat ambacht in de familie. Zijn oudste zoon stierf namelijk jong als schutter bij de Vriesche schutterij in het garnizoenshospitaal in Nijmegen, terwijl de andere, ook ongetrouwd gebleven zoon in Gorredijk gemeentelijk ijkmeester der botervaten en keurmeester van vlees en vis werd. In de laatste jaren van zijn leven had Hidde dat zelf als bijbaantje naast zijn zilversmidwerk gehad, wat dus inhoudt dat het laatstgenoemde geen voldoende of zelfs geheel geen bron van inkomsten meer vormde. Volgens de familiekroniek leefde hij met zijn groot gezin vaak in armoede. Hij schreef dan ook in 1823 aan ds. Joost Halbertsma, een van de genoemde Bruorren: "met ons affairen gaat het bedroefd", maar uit de aanslagen in de kohieren van de personele omslag uit de jaren 1816-1829 is dat niet op te maken (in 1830 werd hij vrijgesteld van betaling). Kort voor zijn dood in 1836, toen hij blijkens zijn brieven in grote armoede verkeerde en de Grouster familie hem wel steunde, schreef hij: "Deze week moet ik al weer belasting betalen en heb nog geen cent". Hij dacht er dan ook over, zijn huis te verkopen. In 1812 werd het vermoedelijk aantal stukken bij kooplieden in goud- en zilverwerken en werkmeesters in zilverwerken, dat door de maire (burgemeester) van Gorredijk aan het Bureau van Garantie in Leeuwarden werd opgegeven, voor hem op 900 gesteld. Voor zijn collega's Hendrik Sjoerds Gaastra en Douwe Klazes Compaan werd daarbij voor elk nog niet de helft, namelijk 400, aangehouden, wat er dus op wijst dat het toen met zijn zaken wel goed ging.

 

Bekend werk:

1805 Gelegenheidslepel Merken: meesterteken HH in rechthoekig contour

1805 Schaar Merken: 2x meesterteken HH in rechthoekig contour

1810 Kerkboek met slot. Op het slot is de Gerechtigheid als allegorische voorstelling afgebeeld. Merken: Meesterteken HH in ovaal. 10 = gehaltekeur voor 10 penningen. Wapen Heerenveen in ovaal. jaarletter C = 1810.

Bron: Museum Opsterlân  www.museumopsterlan.nl

Categorie: Religieus zilver | Profaan zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden